اول دبستان

آموزش شمارش چینه و چوب خط، جدول یکی و ده تایی، جمع و تفریق، علامت کمتر، بیشتر ومساوی، خواندن ساعت، خواندن و نوشتن اعداد، مقایسه اعداد، قبل و بعد اعداد، اعداد انگلیسی و مساله.

 

ریاضی                         176 مهارت>>